Informatii de interes public

 • Solicitare informatii. Legislatie

Legea nr. 544/2001 actualizata privind liberul acces la informaţia de interes public

 • Persoana responsabila

Bican Aurelian – viceprimar

Conform Legii nr. 544/2001, art.  22:
 1. În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la   sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. si  anume:
 ART. 7: Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
2. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
3. Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
4. Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
5. Atât plângerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
 Conform H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
ART. 32
     În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33
     Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34
     În cazul în care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.
ART. 35
     (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
     (2) Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
     a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
     b) efectueaza cercetarea administrativa;
     c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
     d) în cazul în care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
     e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
  ART. 36
     (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
     (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.
 • Formular reclamatie administrativa Model 1 si Model 2
 • Lista cu documentele de interes public
• Hotărârile Consiliului Local
• Dispoziţiile Primarului cu caracter normativ• Bugetul Local
• Bilanţul contabil
• Contul de execuţie al veniturilor bugetare
• Contul de execuţie al cheltuielilor bugetare
• Programele şi strategiile 
• Raportul anual de activitate al Primăriei
• Organigrama Primăriei
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
• Lista Consilieri Locali
• Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
• Declaraţii de avere
• Declaraţii de interese
Lista Autorizaţiilor de Construire emise
Lista PUD aprobate
Informaţii privind lucrările tehnico-edilitare executate
Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care privesc aplicarea
oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal privind impozitele şi taxele locale;
Informaţii despre programele cu finanţare externă
Relaţii cu ONG-uri, programe ale acestora şi colaborări
Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs
Adeverinţe privind situaţia juridică a unor imobile
 1. Lista cu documentele produse de institutie
 2. Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

   

  Raport Lege 52 pe anul 2017
  Raport Lege 544 pe anul 2017
  Raport pe anul 2016
  Raport pe anul 2015
  Raport pe anul 2014

 

 1. Buget pe surse financiare
  Buget local pe anul 2015 - initial
  Buget local pe anul 2015 - final
  Buget local pe anul 2016 - initial
 2. Situatia platilor (executie bugetara)
  Indicatori executie buget local trimestru I 2013
  Indicatori executie buget local trimestru II 2013
  Indicatori executie buget local trimestru III 2013
  Indicatori executie buget local trimestru I 2014
  Indicatori executie buget local trimestru II 2014
  Indicatori executie buget local trimestru III 2014
  Indicatori executie buget local trimestru I 2015
 3. Situatia drepturilor salariale
 4. Cont de incheiere executie bugetara an 2016
 • Bilanturi contabile
 • Achizitii publice
 1. Programul anual al achizitiilor publice
 2. Centralizatorul achizitiilor publice
 3. Contracte cu valoare peste 5000 euro